Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

Na temelju članka 76. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine" broj 59/90. i 27/93.) te članka 83. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 19/92., 26/93., 27/93. i 50/95.) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O NAPREDOVANJU UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju postupak i uvjeti ocjenjivanja i napredovanja učitelja, profesora, odgojitelja; stručnih suradnika i stručnih učitelja (u daljem tekstu učitelja i nastavnika) u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (u daIjem tekstu školama) u zvanje mentora i zvanje savjetnika.

Članak 2.

Svrha je ovoga pravilnika utvrditi kriterije vrednovanja rada učitelja i nastavnika koji svojom stručnošeu; odnosno Ijudskim, pedagoškim i metodičkim odlikama, postižu uzorne rezultate u nastavnom radu, izvannastavnim aktivnostima i izvannastavnom stručnom radu te pridonose unapređivanju procesa poučavanja, razvoju cjelokupne odgojno-obrazovne djelatnosti škole i hrvatskoga školstva.

Članak 3.

Učitelji i nastavnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu zakonom, potrebnu pedagošku-psihološku naobrazbu te udovolje kriterijima ocjenjivanja utvrđenim ovim pravilnikom, mogu napredovati u zvanja:

• učitelja mentora i učitelja savjetnika,

• profesora mentora i profesora savjetnika,

• odgojitelja mentora i odgojitelja savjetnika,

• stručnog suradnika mentora i stručnog suradnika savjetnika,

• stručnog učitelja mentora i stručnog učitelja savjetnika.

II. UVJETI I POSTUPAK ZA STJECANJE ZVANJA MENTORA I ZVANJA SAVJETNIKA

Članak 4.

Elementi za vrednovanje stručnosti i kvalitete rada učitelja odnosno nastavnika su:

• uspješnost u radu s učenicima,

• izvannastavni stručni rad,

• stručno usavršavanje.

Članak 5.

Elementi vrednovanja uspješnosti u radu s učenicima su

1. Metodička kreativnost u poučavanju, odnosno pronalaženje postupaka za optimalno postizanje odgojno-obrazovnih ciljeva.

2. Primjenjivanje suvremenih oblika i metoda rada u poučavanju i korištenje suvremenih izvora znanja.

3. Postignuti rezultati u odgojnom radu s učenicima.

4. Postignuti obrazovni rezultati učenika i njihova osposbljenost za samostalno učenje i trajno obrazovanje.

5. Promicanje Ijudskih prava i briga za zdrav okoliš.

6. Suradnja s učiteljima odnosno nastavnicima, roditeljima te predstavnieima društvenog okružja škole, koji sudjeluju u poboljšanju kvalitete života mladeži.

Članak 6.

Elementi vrednovanja prema članku 5. ocjenjuju se ocjenom :

• zadovoljava,

• uspješan,

• vrlo uspješan,

• izvrstan.

Članak 7.

Ocjenu rada učitelja odnosno nastavnika, prema elementima iz članka 5. i članka 6., daju:

• ravnatelj škole na osnovi praćenja rada učitelja odnosno nastavnika uz suglasnost učiteljskog vijeća odnosno vijeća nastavnika,

• stručno-pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa na osnovi neposrednog uvida u rad i praćenja rada učiteIja odnosno nastavnika.

Članak 8.

Izvannastavni stručni rad učitelja odnosno nastavnika vrednujo se:

1. S jednim bodom za

• održavanje oglednog nastavnog sata za stručni skup na županijskoj razini i šire,

• predavanje na stručnom skupu, najmanje županijske razine,

• vođenje stručnoga skupa u školi, općini, gradu ili županiji tijekom školske godine;

• pripremanje tematske izložbe otvorene za javnost,

• pripremanje javne kulturne priredbe u školi,

• vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije za svaku školsku godinu,

• pripremanje natjećanja na razini škole.

2. S dva boda za

• mentorstvo pripravniku do stručnog ispita,

• mentorstvo učenicima koji sudjeluju u izvanškolskim is traživačkim projektima,

• priređivanje natjecanja i sudjelovanje u radu povjerenstava za natjecanja, susrete i smotre na gradskoj, županijskoj ili driavnoj razini,

• objavljivanje stručnog članka u stručnom časopisu ili listu,

• referat na državnom kongresu ili konferenciji,

• sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja.

3. S tri boda za

• mentorstvo studentima,

• mentorstvo učenicima koji osvoje jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili priznanje na međunarodnom natjecanju,

• sudjelovanje u izradbi nastavnog programa po natječaju za potrebe razvoja hrvatske škole,

• recenziju udžbenika ili stručne knjige.

4. S četiri boda za

• mentorstvo učenicima koji osvoje jedno od prva tri mjesta na međunarodnom natjecanju,

• prijevod udžbenika, knjige za uporabu u nastavi ili multimedijskog obrazovnog programa (softwarea).

5. Sa šest bodova za

• autorstvo udžbenika ili druge stručne knjige vezane za nastavu te multimedijskog obrazovnog programa (softwarea)

• objavljivanje istraživačkog rada iz struke - koji pridonosi unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa,

• sudjelovanje u svojstvu znanstvenog istraživača u znanstveno-istraživačkom projektu, koji pridonosi razvoja hrvatskoga školstva.

Članak 9.

lzvannastavni stručni rad učitelja odnosno nastavnika vrednuje stručno-pedagoški nadzornik u suradnji s ravnateljem škole.

Učitelj, odnosno nastavnik, u tu je svrhu dužan pribaviti dokumentaciju o svojem izvannastavnom stručnom radu (potvrde, rješenja, priznanja, pisani materijali i dr.)

Članak 10.

Elementi vrednovanja stručnog usavršavanja učitelja odnosno nastavnika su:

• sudjelovanje u stručnom usavršavanju što ga ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa,

• sudjelovanje u stručnom usavršavanju koje provode stručne ustanove i udruge,

• stručno usavršavanje praćenjem suvremene stručne literature i časopisa što se utvrđuje iskazom učitelja odnosno nastavnika i popisom bibliografskih jedinica).

Stručno usavršavanje vrednuje se kao:

• redovito (za redovito sudjelovanje u radu struđnih skupova koje ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa te sustavno praćenje stručne literature i časopisa),

• povremeno (za povremene izostanke, vlastitim propustom, sa stručnog usavršavanja koje ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa i neredovito praćenje suvremene stručne literature),

• izostaje (za stalno izostajanje, vlastitim propustom, sa stručnog usavršavanja koje ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa i nepraćenje suvremene stručne literature).

Članak 11.

Stručno usavršavanje učitelja odnosno nastavnika iz članka 10. vrednuje stručno-pedagoški nadzornik u suradnji s ravnateIjem škole.

Ravnatelj škole dužan je prirediti pismeno izvješće o obveznom stručnom usavršavanju učitelja odnosno nastavnika.

Učitelj odnosno nastavnik dužan je pribaviti potvrde o drugim oblicima stručnog usavršavanja u kojima je sudjelovao te popis pročitanih bibliografskih jedinica.

Članak 12.

Zvanje mentora može steći učitelj odnosno nastavnik:

• koji ima najmanje 6 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj struci, odnosno rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu,

• koji je prema članku 5. i članku 6. ovoga pravilnika postigao ocjene vrlo uspješan ili izvrstan,

• koji je prema članku 8. i 9. ovoga pravilnika postigao najmanje 7 bodova iz izvannastavnog stručnog rada,

• koji se je prema članku 10. i 11. ovoga pravilnika redovito stručno usavršavao.

Članak 13.

Zvanje savjetnika može steći učitelj odnosno nastavnik:

• koji ima najmanje 11 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj struci, odnosno rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu,

• koji je prema članku 5. i b. ovoga pravilnika postigao ocjenu izvrstan,

• koji je prema članku 8. i 9. ovoga pravilnika postigao najmanje 15 bodova iz izvannastavnog stručnog rada,

• koji se je prema članku 10. i 11. ovoga pravilnika redovito stručno usavršavao.

Članak 14.

Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju se i na učitelje odnosno nastavnike koji obnašaju dužnost ravnatelja škole.

Rad ravnatelja vrednuju, u skladu s člankom 5., 6., 8. i 10., stručno-pedagoški nadzornici iz Ministarstva prosvjete i športa.

Članak 15.

Postupak za napredovanje učitelja odnosno nastavnika po kreće prosvjetno-pedagoški nadzornik na prijedlog ravnatelja škole iIi učitelja odnosno nastavnika.

Članak 16.

Radi pokretanja postupka napredovanja učitelja odnosno nastavnika škola je dužna dostaviti Ministarstvu prosvjete i športa :

• prijedlog za napredovanje,

• presliku diplome,

• presliku radne knjižice,

• radni životopis učitelja odnosno nastavnika s podacima o stečenim specijalizacijama, o specifičnom interesu i pedagoškim sposobnostima za oblikovanje programa, udžbenika, o metodičkoj kreativnosti itd.,

• ocjene nastavnog rada učitelja odnosno nastavnika koje donosi ravnatelj škole uz suglasnost učiteljskog vijeća odnosno vijeća nastavnika, u skladu s člankom 5. i 6: ovoga pravilnika.

Za ravnatelja škole dostavljaju se podaci samo iz prve četiri alineje.

Članak 17.

Konačnu ocjenu rada učitelja odnosno nastavnika daje stručno-pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa u skladu.s člankom 5., 6., 8., 9.,10. i 11. ovoga Pravilnika.

Ocjenu donosi na temelju

• neposrednog uvida u rad učitelja odnosno nastavnika,

• ocjene ravnatelja škole uz suglasnost učiteljskog vijeća odnosno vijeća nastavnika.

O konačnoj ocjeni sastavlja izvješće.

Članak 18.

Odluku o napredovanju u zvanje donosi ministar prosvjete i športa.

Članak 19.

Učitelj odnosno nastavnik, nezadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor Ministarstvu prosvjete i športa. U tu svrhu ministar imenuje povjerenstvo. Odluka povjerenstva je konačna.

Članak 20.

Stjecanjem zvanja prema ovom pravilniku stječe se i pravo i obveza na rad dijelom radnog vremena za potrebe Ministarstva prosvjete i športa na poslovima stručno-pedagoškog nadzora, mentorstva pripravnicima, stručnog usavršavanja i rada na drugim poslovima u skladu s odlukom ministra prosvjete i športa.

Članak 21.

Učitelji i nastavnici biraju se u zvanje mentora odnosno savjetnika na pet godina i mogu biti ponovno izabrani u isto zvanje.

Učitelji i nastavnici izabrani u zvanje mentora odnosno savjetnika dužni su najmanje šest mjeseci prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka Ministarstvu prosvjete i športa dostaviti ocjene o svom radu u proteklom razdoblju u skladu s člancima 5., 6., 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika.

Ako učitelji i nastavnici izabrani u zvanje mentora odnosno savjetnika ne zadovolje ili ne dostave ocjene o svom radu, gube stečeno zvanje.

Članak 22.

Postupak za napredovanje u zvanje savjetnika može biti pokrenut najranije 5 godina nakon izbora u zvanje mentora.

Članak 23.

Učitelj odnosno nastavnik koji je više puta ocijenjen ocjenotn izvrstan u skladu s člankom 5. i 6., koji je u izvannastavnom stručnom radu stekao bodove utvrđene člankom 13. i redovito se stručno usavršavao, u skladu s člankom 10., može i prije isteka roka utvrđenog člankom 22. ovoga pravilnika napredovati u više zvanje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE OREDBE

Članak 24.

Tiskanice za pokretanje postupka, ocjenjivanje i vrednovanje, vezane za članak 5., 8., 10. i 16. sastavni su dio ovoga pravilnika.

Članak 25.

Učitelj odnosno nastavnik koji je stekao zvanje mentora prema dosadašnjim pravilnicima (Pravilnik o utvđivanju zvanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama te postupku, načinu i uvjetima njihova stjecanja ("Narodne novine", broj 59/90. i 27/93.) i Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i učeničkih domova ("Narodne novine", br. 19/92., 26/93., 27/93. i 11/94.) može i prije isteka 5 godina podnijeti zahtjev za napredovanje prema ovom pravilniku.

Članak 26.

Postupci za napredovanje učitelja odnosno nastavnika započeti prije stupanja na snagu ovoga pravilnika dovršit će se na način i u postupku propišanom ovim pravilnikom.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika peestaje vrijediti Pravilnik o utvrđivanju zvanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama te postupku, načinu i uvjetima njihova stjecanja ("Narodne novine", broj 59/90. i 27/93.) i Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i učeničkih domova ("Narodne novine", br. 19/92., 26/93., 27/93. i 11/94.).

Članak 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

Klasa: 602-01/95-01/378

Urbroj : 532-06/95-01

Zagreb,19. listopada 1995.

Ministar

Ljilja Vokić, prof., v. r.

Narodne Novine, broj 89/95.


MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 76. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90., 27/93. i 7/96.) te članka 83. stavak 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92., 27/93. i 50/95.) ministar prosvjete i športa donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O NAPREDOVANJU UČITELJA I NASTAVNIKA
U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 89/95.) u članku 7. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Ocjenu rada vjeroučitelja katoličkog vjeronauka daje savjetnik Biskupijskoga katehetskog ureda, odnosno stručno-pedagoški nadzornik-savjetnik Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije (u daljnjem tekstu: NKU HBK) uz suglasnost ravnatelja, na osnovi neposrednog uvida u rad i praćenje rada vjeroučitelja."

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. briše se točka na kraju rečenice, stavlja zarez i dodaju riječi:

"a vjeroučitelja katoličkog vjeronauka savjetnik Biskupijskoga katehetskog ureda u suradnji sa stručno-pedagoškim nadzornikom-savjetnikom NKU-a HBK i ravnateljem škole."

Članak 3.

U članku 12. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, vjeroučitelj katoličkog vjeronauka može steći zvanje mentora ako ima najmanje dvije godine radnog iskustva te ako ispunjava ostale uvjete iz stavka 1. podstavka 2. - 4. ovoga članka."

Članak 4.

U članku 13. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vjeroučitelj katoličkoga vjeronauka može steći zvanje savjetnika ako ima najmanje tri godine radnoga iskustva te ako ispunjava ostale uvjete iz stavka 1. podstavka 2. - 4. ovoga članka."

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka, stavlja se zarez i dodaju se riječi:

"a za napredovanje vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka stručno-pedagoški nadzornik-savjetnik NKU-a HBK na prijedlog Biskupijskoga katehetskog ureda, ravnatelja škole ili vjeroučitelja, uz prethodnu potvrdu dijecezanskoga biskupa."

Članak 6.

U članku 16. u stavku 1. na kraju rečenice briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi:

"odnosno ocjene rada vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka koje donosi ravnatelj škole uz suglasnost Biskupijskoga katehetskog ureda i učiteljskoga odnosno vijeća nastavnika, u skladu s člankom 5. i 6. ovoga Pravilnika."

Članak 7.

U članku 17. u stavku 1. briše se točka i dodaju riječi:

"a vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka stručno-pedagoški nadzornik-savjetnik NKU-a HBK u skladu s člankom 5., 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika."

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

Klasa: 602-03/99-01/1079
Urbroj: 532-07/1-99-01
Zagreb, 20. prosinca 1999.

Ministrica
Nansi Ivanišević, v. r.

Narodne Novine, broj 148/99.


MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

361

Na temelju članka 76. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/01 i 114/01) te članka 83. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/01), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95 i 148/99), u članku 7. podstavku 2., riječi »stručno-pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima »Zavod za školstvo Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zavod)«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. riječi »stručno-pedagoški nadzornik« zamjenjuje sa riječju »Zavod«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. podstavku 1. i u stavku 2. podstavku 1., 2. i 3. riječi »ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima »organizira Zavod«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. riječi »stručno-pedagoški nadzornik« zamjenjuju se riječju »Zavod«.

Članak 5.

Članak 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Rad ravnatelja, u skladu s člankom 5., 6., 8. i 10. ovog pravilnika, vrednuje Zavod.«

Članak 6.

U članku 15. riječi »prosvjetno-pedagoški nadzornik« za­mje­njuju se riječju »Zavod«.

Članak 7.

U članku 16. stavku 1. riječi »Ministarstvu prosvjete i športa« zamjenjuju se riječju »Zavodu«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 1. riječi »stručno-pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa« zamjenjuju se riječju »Zavod«.

Članak 9.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Odluku o napredovanju u zvanje mentora odnosno savjetnika donosi ravnatelj Zavoda.«

Članak 10.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Učitelj odnosno nastavnik nezadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor Zavodu.«

Članak 11.

U članku 20. riječi »prosvjete i športa« zamjenjuju se riječi­ma »znanosti, obrazovanja i športa«.

Članak 12.

U članku 21. stavku 2. riječi »Ministarstvu prosvjete i športa« zamjenjuju se riječju »Zavodu«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

U tiskanicama NA-1, NA-2, NA-3 i NA-4, koje su sastavni dio Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95), riječi »RE­PUB­LIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPOR­­TA, Uprava za nadzor, Zagreb, Badalićeva 24« i riječi »Ministarstvu prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima »ZAVOD ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE« te riječi »Stručno-pe­da­­­goški nadzornik-ca« zamjenjuju se riječima »Ovlaštena osoba Zavoda za školstvo Republike Hrvatske« u odgovarajućem padežu.

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-01/02

Urbroj: 533-04-05-4

Zagreb, 3. veljače 2005.

Ministar
doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.

Narodne Novine, broj 20/05.